Protecția datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primaria comunei Aricestii Rahtivani, cu sediul in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judet Prahova avand calitatea de operator, prelucreaza date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, prin intermediul cererilor/sesizarilor/petitiilor si altor solicitari, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce-i revin potrivit art. 6, alin. (1), lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele cu caracter personal furnizate: nume, prenume, email, numar de telefon, adresa sunt colectate pentru a putea raspunde la solicitarile dumneavoastra si vor fi prelucrate pe o perioada necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate si implicit cu respectarea termenelor de arhivare prevazute de dispozitiile legale in materie.

Primaria comunei Aricestii Rahtivani nu va transmite datele personale unei terte parti, cu exceptia situatiei in care exista obligatia legala sa faca acest lucru.

In acest sens se va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile stabilite, datele furnizate de dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile actului normativ mentionat, a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, a Ordonantei nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, s.a., in functie de specificul solicitarii.

Conform prevederilor legale in vigoare, Primaria comunei Aricestii Rahtivani are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea are obligatia de a administra, in conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor inregistrate, in calitate de persoane vizate, drepturile anume prevazute in cuprinsul Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal.
Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor?

 • 􏰀  Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • 􏰀  Dreptul la rectificare
 • 􏰀  Dreptul la stergerea datelor sau 􏰁dreptul de a fi uitat􏰁
 • 􏰀  Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • 􏰀  Dreptul la portabilitatea datelor
 • 􏰀  Dreptul la opozitie
 • 􏰀  Dreptul de a depune plangere la autoritatea competenta privind protectia datelorCoordonate de contact:

  Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra sau informatii suplimentare va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul Primariei comunei Aricestii Rahtivani, prin :

 • –  email la adresa : registratura@comunaaricestiirahtivani.ro
 • –  posta, la adresa Primariei comunei Aricestii Rahtivani din comuna Aricestii Rahtivani, sat AricestiiRahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judet Prahova
 • –  depunand personal o notificare semnata olograf la sediul Primariei comunei Aricestii Rahtivani.

 

Comments are closed.