Proiect nr. 176 / 2023 

privind aprobarea documentatiei « PUZ : DETALIERE RLU APROBAT PRIN HCL NR. 3/25.01.2023 – „Extindere intravilan (S= 29997 mp) pentru zona de unitati industriale si depozitare ( Sstud = 82711 mp)” – comuna Aricestii Rahtivani, Sat Stoenesti, NC 26633 (Tarla 81, Parcelele 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12,434/13) »

Citeste mai mult

Proiect nr. 172 / 2023 

referitor la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind Modificarea, Completarea si Actualizarea Proiectului Tehnic si Detalii de Execuție pentru investiția „Grădinița cu program prelungit – 3 grupe” – Lot 4 in cadrul obiectivul de investiție major „Proiectare și execuție amenajare zona multifuncțională Trestioreanu”, comuna Aricestii Rahtivani cu suplimentarea a 2 grupe pentru antepreșcolari in vedera stabilirii destinației si autorizării obiectivului de investitii in „Grădinița cu program prelungit pentru preșcolari si antepreșcolari”, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

Proiect nr. 171 / 2023 

privind mandatarea reprezentanților Comunei Ariceștii Rahtivani în Adunările Generale ale Asociaților la societățile la care Comuna Ariceștii Rahtivani este asociat unicși majoritar pentru a aduce la îndeplinire prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal —bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Citeste mai mult

Proiect nr. 170 / 2023 

privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru propunerea şi aprobarea în ședința A.G.A, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceştii Rahtivani S.R.L.

Citeste mai mult