Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 28 / 2024privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru neajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare2024/02/08
HCL nr. 27 / 2024privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru anul 20242024/02/08
HCL nr. 26 / 2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2024 și estimari 2025-20272024/02/08
HCL nr. 25 / 2024privind aprobarea utilizării in anul 2024 a excedentului bugetului local2024/02/08
HCL nr. 24 / 2024privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2024/02/08
HCL nr. 23 / 2024privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru anul 20232024/02/08
HCL nr. 22 / 2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2024/02/08
HCL nr. 21 / 2024privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 20242024/02/08
HCL nr. 20 / 2024privind aprobarea achiziționării de microcipuri pentru identificarea și înregistrarea câinilor cu și fără stăpân de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani în vederea vaccinării antirabice2024/01/25
HCL nr. 19 / 2024privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2024-20252024/01/25
HCL nr. 18 / 2024privind decontarea pe lunile noiembrie și decembrie 2023 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2024/01/25
HCL nr. 17 / 2024privind aprobarea Agendei, a Regulamentelor pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Cosiliul Local pe parcursul anului 2024 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurării acestor evenimente2024/01/25
HCL nr. 16 / 2024privind aprobarea documentatiei tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ” Construirea de locuinte nZEB plus – pentru tineri/specialisti din sănătate si învățământ în Comuna Ariceștii Rahtivani – faza SF” – și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: Varianta 1.”2024/01/25
HCL nr. 15 / 2024privind aprobarea documentatiei tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ” Studiu de fezabilitate amenajare teren CF26286, CF26287, în sat Nedelea, pentru activități sportive si de agrement ” – si aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru: SCENARIUL 1 (MINIMAL/ OPTIM)2024/01/25
HCL nr. 14 / 2024privind aprobarea Regulamentului privind initierea, organizarea si derularea de excursii si tabere recreative pentru copiii defavorizati social cât și pentru copiii cu medii de excelență din comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova2024/01/25
HCL nr. 13 / 2024privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenurilor situate în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, Parcela 33, lot 15 în suprafață de 1001 mp, nr. cadastral 22740, înscris în C.F. nr. 22740 și T12, Parcela 33, lot 16 însuprafață de 995 mp, nr. cadastral 22739, înscris în C.F. nr. 227392024/01/25
HCL nr. 12 / 2024privind aprobarea prelungirii prin act aditional a valabilității unor contracte de comodat2024/01/25
HCL nr. 11 / 2024privind aprobarea Statutului comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2024/01/25
HCL nr. 10 / 2024privind aprobarea ”REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE” a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2024/01/25
HCL nr. 9 / 2024privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2024/01/25
HCL nr. 8 / 2024privind aprobarea documentatiei « PUZ : DETALIERE RLU APROBAT PRIN HCL NR. 3/25.01.2023 – „Extindere intravilan (S= 29997 mp) pentru zona de unitati industriale si depozitare ( Sstud = 82711 mp)” – comuna Aricestii Rahtivani, Sat Stoenesti, NC 26633 (Tarla 81, Parcelele 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12,434/13) »2024/01/25
HCL nr. 7 / 2024privind aprobarea documentatiei PUZ – « RECTIFICARE RLU aferent “ PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE ZONA CENTRALA (Sst= 2003mp)” – comuna Aricestii Rahtivani, NC 21585 (tarla 32, Parcelele Cc 2350, 2351) »2024/01/25
HCL nr. 6 / 2024privind aprobarea documentatiei PUZ – « STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI REGLEMENTARE TEREN IN INTRAVILAN (S= 144035 mp), PENTRU ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (Sstud = 150798 mp)” – comuna Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani, nr cadastral 25447 (tarla 68, parcela A 377/5, 377/4, 377/3, cu acces din De 225, De 370 »2024/01/25
HCL nr. 5 / 2024privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.127 din 29.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2024/01/25
HCL nr. 4 / 2024privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizare drumuri agricole cu o lungime de până la 15 km în comuna Ariceștii Rahtivani” pentru finanțare nerambursabilă din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) prin PS PAC 2023-2027, intervenția DR 27 – „Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă”2024/01/04
HCL nr. 3 / 2024privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico – economici la faza DALI și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri agricole cu o lungime de până la 15 km”2024/01/04
HCL nr. 2 / 2024privind aprobarea Listei provizorii de investitii pe anul 2024 a comunei Aricestii Rahtivani si utilizarea partiala din excedentul bugetului local rezultat dupa incheierea exercitiului bugetar al anului 20232024/01/04
HCL nr. 1 / 2024privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenti2024/01/04
HCL nr. 152 / 2023privind aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiție ” Creare parc si spatiu de joaca si agrement la Stoenesti (LAZAROF), faza DTAC, PT, DDE”2023/12/28
HCL nr. 151 / 2023privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2023/12/28
HCL nr. 150 / 2023privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de deplasare pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/12/28
HCL nr. 149 / 2023privind aprobarea Strategiei de Smart Village a comunei Ariceștii Rahtivani și a planului de acțiune privind energia durabilă și climă a localității Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/12/28
HCL nr. 148 / 2023referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind Modificarea, Completarea si Actualizarea Proiectului Tehnic si Detalii de Execuție pentru investiția „Grădinița cu program prelungit – 3 grupe” – Lot 4 in cadrul obiectivul de investiție major „Proiectare și execuție amenajare zona multifuncțională Trestioreanu”, comuna Aricestii Rahtivani cu suplimentarea a 2 grupe pentru antepreșcolari in vedera stabilirii destinației si autorizării obiectivului de investitii in „Grădinița cu program prelungit pentru preșcolari si antepreșcolari”, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova2023/12/20
HCL nr. 147 / 2023privind decontarea pe luna octombrie 2023 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/12/20
HCL nr. 146 / 2023privind întocmirea registrului agricol la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani numai în format electronic2023/12/20
HCL nr. 145 / 2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/12/20
HCL nr. 144 / 2023privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul IV al anului 2023, în curs , la data de 30 noiembrie 20232023/12/20
HCL nr. 143 / 2023privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20242023/12/20
HCL nr. 142 / 2023privind aprobarea « REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI »2023/12/20
HCL nr. 141 / 2023privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru propunerea şi aprobarea în ședința A.G.A, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceştii Rahtivani S.R.L.2023/12/20
HCL nr. 140 / 2023privind mandatarea reprezentanților Comunei Ariceștii Rahtivani în Adunările Generale ale Asociaților la societățile la care Comuna Ariceștii Rahtivani este asociat unic și majoritar pentru a aduce la îndeplinire prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal — bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung2023/12/20
HCL nr. 139 / 2023privind stabilirea prețului pentru servicul de alimentare cu apă potabilă prestat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2023/12/20
HCL nr. 138 / 2023privind aprobarea depunerii proiectului „Construire parc fotovoltaic în comuna Ariceștii Rahtivani” pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare2023/12/08
HCL nr. 137 / 2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Construire parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani”2023/12/08
HCL nr. 136 / 2023privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.99/2023 privind stabilirea situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2023/11/29
HCL nr. 135 / 2023privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani și modificarea Contractului de management nr. 24041 din 19.10.20212023/11/29
HCL nr. 134 / 2023privind aprobarea devizului general si Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții SF„MODERNIZARE, REABILITARE, DIGITALIZARE RETEA APA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, actualizate2023/11/29
HCL nr. 133 / 2023privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/11/29
HCL nr. 132 / 2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniuluiprivat alcomuneiAriceștiiRahtivani,însuprafaţade16,70ha, situat in extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, înscris in C.F. nr. 25522, identificat cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic2023/11/29
HCL nr. 131 / 2023privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/11/29
HCL nr. 130 / 2023privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri copiilor din învățământul de stat de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2023/11/29
HCL nr. 129 / 2023privind aprobarea Protocolului de colaborare – dotare echipamente – proiect ”HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963, încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Ariceștii Rahtivani2023/11/29
HCL nr. 128 / 2023privind aprobarea prelungirii prin act aditional a valabilității unui contract de comodat2023/11/29
HCL nr. 127 / 2023privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2023/11/29
HCL nr. 126 / 2023privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2023/11/29
HCL nr. 125 / 2023privind aprobarea încetării unei concesiuni2023/11/29
HCL nr. 124 / 2023privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție “ Proiectare si executie amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Târgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani ”2023/11/29
HCL nr. 123 / 2023privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție “ Proiectare si executie extindere iluminat public în comună etapa II ”2023/11/29
HCL nr. 122 / 2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI ” S.R.L.2023/11/29
HCL nr. 121 / 2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2023/11/29
HCL nr. 120 / 2023privind decontarea pe luna septembrie 2023 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/11/08
HCL nr. 119 / 2023privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/11/08
HCL nr. 118 / 2023privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, Parcela 33, lot 65 în suprafață de 990 mp, nr. cadastral 20716, înscris în C.F. nr. 207162023/11/08
HCL nr. 117 / 2023privind aprobarea aderării Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova2023/11/08
HCL nr. 116 / 2023privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie-decembrie 2023 și ianuarie 20242023/11/08
HCL nr. 115 / 2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/10/27
HCL nr. 114 / 2023privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/10/27
HCL nr. 113 / 2023privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul III al anului 20232023/10/27
HCL nr. 112 / 2023privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 54/27.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2023/10/25
HCL nr. 111 / 2023privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 32/2023 privind aprobarea Agendei, a Regulamentelor pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Cosiliul Local în anul 2023 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurării acestor evenimente2023/10/25
HCL nr. 110 / 2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L., și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C.Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani pentru a vota administratorii neexecutivi2023/10/25
HCL nr. 109 / 2023 privind decontarea pe lunile iunie, iulie și august 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/09/27
HCL nr. 108 / 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2023/09/27
HCL nr. 107 / 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliile de Administraţie ale Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani și Școlii Gimnaziale sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, precum și desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna Ariceșii Rahtivani și la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani2023/09/27
HCL nr. 106 / 2023 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în suprafaţa de 192.780 mp, situat in extravilanul satului Nedelea, T. 1, P.5, înscris in C.F. nr. 26012, pentru construirea unui parc fotovoltaic2023/09/27
HCL nr. 105 / 2023 privind aprobarea investiției, a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție ” Construire centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova” finanțat prin Planul Național de redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Contract de finanțare nr. C3I1A01220001762023/09/27
HCL nr. 104 / 2023 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Aricestii Rahtivani nr.65 din 07.06.2023 privind darea în administrare a unor bunuri către S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L2023/09/27
HCL nr. 103 / 2023 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani2023/09/27
HCL nr. 102 / 2023 privind propunerea de membri în Consiliul de administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.” și în Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L2023/09/27
HCL nr. 101 / 2023 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru rezilierea/nerezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei nr. 1792 din 13.09.20162023/09/19
HCL nr. 100 / 2023 privind aprobarea solicitării asigurării unui microbuz prin Proiectul ”Școli accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat2023/09/05
HCL nr. 99 / 2023 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2023/08/30
HCL nr. 98 / 2023 privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani2023/08/30
HCL nr. 97 / 2023 privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție “ Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Aricestii Rahtivani ”2023/08/30
HCL nr. 96 / 2023 privind aprobarea participarii U.A.T. Comuna Aricestii Rahtivani la ,, Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024” -Programul Rabla Plus 2023 ,cu proiectul ,, Achizitionare autoturism electric – 4 buc ’’2023/08/30
HCL nr. 95 / 2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către S.C. „Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2023/08/30
HCL nr. 94 / 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2023/08/30
HCL nr. 93 / 2023 privind decontarea pe luna iunie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/08/24
HCL nr. 92 / 2023 privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție ” Proiectare și execuție amenajare teren C.F. nr.26010 în Sat Nedelea pentru activități sportive”2023/08/24
HCL nr. 91 / 2023 privind aprobarea alocării din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru anul școlar 2023-2024, a sumei de 11 lei/zi/copil din contravaloarea hranei copiilor care frecventează cursurile Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou2023/08/24
HCL nr. 90 / 2023 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20232023/08/24
HCL nr. 89 / 2023 privind acordarea pachetului de rechizite scolare pentru anul școlar 2023-20242023/08/24
HCL nr. 88 / 2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/08/24
HCL nr. 87 / 2023 privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/08/24
HCL nr. 86 / 2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru a vota prelungirea a 3 (trei) mandate de administrator neexecutivi provizorii2023/08/24
HCL nr. 85 / 2023 privind aprobarea documentației “PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S= 121 311 mp) PENTRU ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE (Sstud = 166 843) – comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, nr. cadastral 22715 ( tarla 10, parcela Np 27/1, 27/2, 27/3) “2023/08/24
HCL nr. 84 / 2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice , cod serviciul social 8810CZ-V-I, prin Componenta 13- Reforme sociale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului2023/07/21
HCL nr. 83 / 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 20232023/07/20
HCL nr. 81 / 2023 privind împuternicirea Primarului comunei Ariceștii Rahtivani pentru semnarea documentelor necesare tăierii arborilor aflați pe lângă drumul județean DJ 144 de la km 0+000 la km 2+0002023/07/20
HCL nr. 82 / 2023 privind decontarea pe luna mai 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/07/20
HCL nr. 80 / 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2023/07/20
HCL nr. 79 / 2023 privind atribuirea denumirii de ” Sala Sporturilor Radu-Ilie Marinescu”2023/07/20
HCL nr. 78 / 2023 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniuluiprivat alcomuneiAriceștiiRahtivani,însuprafaţade192.780mp,situat in extravilanul satului Nedelea, T. 1, P.3, înscris in C.F. nr. 26012, pentru construirea unui parc fotovoltaic2023/07/20
HCL nr. 77 / 2023 privind aprobarea Regulamentului Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. și a Caietului de sarcini privind desfășurarea activităților edilitar-gospodărești2023/07/20
HCL nr. 76 / 2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 32/2023 privind aprobarea Agendei, a Regulamentelor pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Cosiliul Local în anul 2023 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurării acestor evenimente2023/07/20
HCL nr. 75 / 2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/07/20
HCL nr. 74 / 2023 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 20232023/07/20
HCL nr. 73 / 2023 privind darea în administrare a unui puț forat, împrejmuire, utilități și branșament electric în Nedelea parte din investiția ,,Proiectare și execuție foraj apă Nedelea și Stoenești” și a investiției ,,Retehnologizare stații captare și tratare apă”2023/07/20
HCL nr. 72 / 2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru a vota prelungirea unui mandat de administrator neexecutiv provizoriu2023/07/20
HCL nr. 71 / 2023 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani sa voteze si sa semneze in numele comunei Aricestii Rahtivani si pe seama acesteia in Adunarea Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”2023/07/07
HCL nr. 70 / 2023privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare, a Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului personalizat al candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, pentru ocuparea a 3(trei) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. „Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L.”2023/06/15
HCL nr. 69 / 2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/06/15
HCL nr. 68 / 2023privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/06/15
HCL nr. 67 / 2023privind decontarea pe lunile martie și aprilie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/06/07
HCL nr. 66 / 2023privind aprobarea încetării a două contracte de concesiune2023/06/07
HCL nr. 65 / 2023privind darea în administrare a unor bunuri către S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L2023/06/07
HCL nr. 64 / 2023privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare, a Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului personalizat al candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, pentru ocuparea a 2(două) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.”2023/06/07
HCL nr. 63 / 2023privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, Parcela A 33, lot 72 în suprafață de 980 mp, nr. cadastral 20682, înscris în C.F. nr. 206822023/05/17
HCL nr. 62 / 2023privind decontarea pe luna martie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/05/17
HCL nr. 61 / 2023privind aprobarea subvenționării totale a serviciilor pentru sterilizare, capturare și transport a câinilor ce aparțin rasei comune sau a metișilor acesteia, aflați pe raza U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani prin concesionarea acestor servicii2023/05/17
HCL nr. 60 / 2023privind ȋncheierea exerciţiului bugetar al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, pe anul 20222023/05/17
HCL nr. 59 / 2023privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru pentru propunerea şi aprobarea în ședința A.G.A, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.”2023/05/17
HCL nr. 58 / 2023privind aprobarea participării Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la parteneriatul LEADER denumit ,, Parteneriatul pentru Dezvoltarea Zonei GAL Colinele Prahovei’’2023/05/10
HCL nr. 57 / 2023privind neaprobarea prelungirii prin act aditional a valabilitatii contractului de concesionare nr. 2700/ 05.05.20032023/04/27
HCL nr. 56 / 2023privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 20232023/04/27
HCL nr. 55 / 2023privind aprobarea acordului de principiu în vederea includerii obiectivului “ Cresterea gradului de siguranță în zonele cu risc de accidente, in dreptul școlilor, grădinițelor, stațiilor de autobuz și trecerilor de pietoni in comuna Aricestii Rahtivani” în lista de investiții publice finanțate din bugetul comunei Ariceștii Rahtivani în anul 20232023/04/27
HCL nr. 54 / 2023privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2023/04/27
HCL nr. 53 / 2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “ Expertiza si proiectare reabilitare cladire fosta Gradinita – Târgșoru Nou pentru centru activități extrașcolare sau conexe”2023/04/27
HCL nr. 52 / 2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “ Reabilitare si modernizare cladire situata in localitatea Aricestii Rahtivani, CF. nr. 22098 – faza DALI ”2023/04/27
HCL nr. 51 / 2023privind aprobarea: proiectului tehnic cu detalii de executie, indicatorilor tehnico- economici actualizați la faza de proiect tehnic si detalii de executie, devizului general al investitiei si ajustarii valorii contractului conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.47/2022 la obiectivul de investiție ” Proiectare si executie amenajare zona multifunctionala Trestioreanu” lot 1 – Sala de sport – comuna Aricestii Rahtivani-judet Prahova2023/04/27
HCL nr. 50 / 2023privind aprobarea proiectului tehnic cu detalii de executie si a indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza de proiect tehnic si detalii de executie la obiectivul de investiție ” Proiectare si executie amenajare zona multifunctionala Trestioreanu” lot 3 – cladire multifunctionala in comuna Aricestii Rahtivani judetul Prahova2023/04/27
HCL nr. 48 / 2023privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L., a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții2023/04/27
HCL nr. 49 / 2023privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 20232023/04/27
HCL nr. 47 / 2023privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L și a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L.2023/04/27
HCL nr. 46 / 2023privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru: aprobarea raportului auditorului independent pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2022 și aprobarea Raportului administratorilor care conține și propunerea repartizării pe destinatii a profitului net aferent anului 2022 al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2023/04/27
HCL nr. 45 / 2023privind  participarea UAT  Comuna Ariceștii Rahtivani la Programul privind casarea autovehiculelor uzate cât și a aprobăriidepunerii cererii de înscriere șia  cheltuielilor legate de programul  pentru casarea autovehiculelor uzate din   Comuna Ariceștii Rahtivani2023/04/21
HCL nr. 44 / 2023privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/03/22
HCL nr. 43 / 2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Construire parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani”2023/03/22
HCL nr. 42 / 2023privind aprobarea cumpărării unui imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA, situată în comuna Ariceștii Rahtivani,sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 212752023/03/22
HCL nr. 41 / 2023privind modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022 privind aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia2023/03/22
HCL nr. 40 / 2023privind aprobarea solicitării Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani de preluare temporară în administrare a unor tronsoane de drumuri județene DJ 140 și DJ 144 situate pe raza U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, în vederea realizării unor proiecte de investiții2023/03/22
HCL nr. 39 / 2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/03/22
HCL nr. 38 / 2023privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/03/22
HCL nr. 37 / 2023privind propunerea a doi administratori provizorii la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2023/03/22
HCL nr. 36 / 2023privind propunerea de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L2023/03/22
HCL nr. 35 / 2023privind participarea U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la depunerea și implementarea proiectului „PH BIBLIOHUB”2023/03/03
HCL nr. 34 / 2023privind participarea comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, în parteneriat cu Județul Prahova la proiectul ”Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”2023/03/01
HCL nr. 33 / 2023privind aprobarea înlocuirii unui reprezentant al Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani2023/02/22
HCL nr. 32 / 2023privind aprobarea Agendei, a Regulamentelor  pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Cosiliul Local în anul 2023 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurării acestor evenimente2023/02/22
HCL nr. 31 / 2023privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul comunei Ariceștii Rahtivani pentru activități nonprofit în domeniul sportiv, aferent anului 20232023/02/22
HCL nr. 30 / 2023privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Nedelea pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Construire capelă cu spațiu administrativ ”2023/02/22
HCL nr. 29 / 2023privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.2023/02/22
HCL nr. 28 / 2023privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilității unor contracte de comodat2023/02/22
HCL nr. 27 / 2023privind stabilirea unor măsuri în vederea evaluării activității administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L2023/02/22
HCL nr. 26 / 2023privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și a raportului anual al Comitetului de Remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 20222023/02/22
HCL nr. 25 / 2023  privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru anul 20222023/02/22
HCL nr. 24 / 2023  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2023/02/22
HCL nr. 23 / 2023  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/02/22
HCL nr. 22 / 2023  privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/02/22
HCL nr. 21 / 2023  privind aprobarea documentatiei « COMPLETARE RLU AFERENT – “PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=24000mp) –ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE SI ZONA CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE PENTRU AMPLASARE SEDIU SOCIETATE TRANSPORT, DEPOZIT LOGISTIC SI PARCARE AFERENTA (Sst=27721mp)“ – comuna Aricestii Rahtivani, NC 21603 (tarla 73, Parcela A388/19), DN 72, De 376 »2023/02/22
HCL nr. 20 / 2023  privind decontarea pe lunile noiembrie și decembrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/02/02
HCL nr. 19 / 2023  privind aprobarea bugetului de venituri 􏰏si cheltuieli al comunei Arice􏰏tii Rahtivani pe anul 2023 s􏰏i estimari 2024-20262023/02/02
HCL nr. 18 / 2023  privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/02/02
HCL nr. 17 / 2023  privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 20232023/02/02
HCL nr. 16 / 2023  privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 21275, în vederea achiziționării2023/01/25
HCL nr. 15 / 2023  privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/01/25
HCL nr. 14 / 2023  privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2023/01/25
HCL nr. 13 / 2023  privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 20232023/01/25
HCL nr. 12 / 2023  privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20232023/01/25
HCL nr. 11 / 2023  privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrulConsiliului local Ariceștii Rahtivani în anul 20232023/01/25
HCL nr. 10 / 2023  privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2023-20242023/01/25
HCL nr. 9 / 2023 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20232023/01/25
HCL nr. 8 / 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani și modificarea Contractului de management nr. 24041 din 19.10.20212023/01/25
HCL nr. 7 / 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “ Proiectare extindere și modernizare Cămin cultural Stoenești ”2023/01/25
HCL nr. 6 / 2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ” Alimentare cu energie electrică Clădire Multifunctionala, Parc, Gradinita și Sala de Sport, nr.cadastral 24742 – lot 1 comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova ”2023/01/25
HCL nr. 5 / 2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și devizului general al investitiei pentru Lotul nr. 4 – Gradinita cu program prelungit – 3 grupe, din obiectivul de investiție ” Proiectare și execuție amenajare zona multifuncțională Trestioreanu”, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova2023/01/25
HCL nr. 4 / 2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru Lotul nr. 2 – Zona de agrement parc si zona de agrement skate, din obiectivul de investiție ” Proiectare și execuție amenajare zona multifuncțională Trestioreanu”, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova2023/01/25
HCL nr. 3 / 2023 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z – EXTINDERE INTRAVILAN (S = 29997mp) PENTRU ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (S.stud = 82711 mp) – com. Ariceştii Rahtivani, satul Stoenesti, nr. cadastral 20373 (tarla 81, parcela A 434/9), nr. cadastral 21339 (tarla 81, parcela A 434/10), nr. cadastral 24284 (tarla 81, parcela A 434/12), nr. cadastral 24288 (tarla 81, parcela A 434/13), nr. cadastral 24290 (tarla 81, parcela A 434/11), nr. cadastral 24842 (tarla 81, parcela A 434/5, 434/6, 434/7, 434/1, 434/2, 434/3, 434/4), nr. cadastral 25034 (tarla 81, …2023/01/25
HCL nr. 2 / 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Orbu în calitate de primar al comunei Ariceștii Rahtivani pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova” schimbarea denumirii și formei juridice din ROSAL GRUP S.A. în UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.2023/01/16
HCL nr. 1 / 2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenti2023/01/05
HCL nr. 147 / 2022 privind decontarea pe luna octombrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/12/27
HCL nr. 146 / 2022 privind aprobarea menținerii Unității Administrativ Teritoriale comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova în Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Prahovei”2022/12/27
HCL nr. 145 / 2022 privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Orbu în calitate de primar al comunei Ariceștii Rahtivani pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova” ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate2022/12/27
HCL nr. 144 / 2022 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 26724 / 26.11.20212022/12/27
HCL nr. 143 / 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20232022/12/27
HCL nr. 142 / 2022 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 86301 mp) PENTRU ZONA DOTĂRI SPORTIVE SI AGREMENT PENTRU EXTINDERE BAZA SPORTIVA (S.stud = 90352 mp) – com. Ariceştii Rahtivani, satul Aricestii Rashtivani, nr. cadastral 25254 (tarla 47, parcela A 284), nr. cadastral 26101 ( tarla 47, parcela A284), De 200, De 280 ”2022/12/27
HCL nr. 141 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “Proiectare si executie Locuinte sociale (P+2E), alei carosabile si pietonale, spatii verzi si de agrement, parcare, bransamente si instalatii de utilizare si utilitati – comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda”2022/12/15
HCL nr. 140 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”SF MODERNIZARE, REABILITARE, DIGITALIZARE RETEA APA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA” – varianta A, cu debit suplimentar de apă obținut din sursă noua ( foraj ) de apă potabilă, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2022/12/15
HCL nr. 139 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-20252022/12/15
HCL nr. 138 / 2022 privind aprobarea utilizăriiin anul 2022 a excedentului bugetului local2022/12/15
HCL nr. 137 / 2022 privind asocierea comunei Ariceștii Rahtivani cu Județul Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Execuție sală sport Școala Nedelea”2022/12/12
HCL nr. 136 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie ” S.F. Creare parc si spatiu de joaca si agrement la Stoenesti (Lazarof).” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru – Scenariul 1 – varianta cu aleile parcului dalate2022/11/29
HCL nr. 135 / 2022 privind decontarea pe lunile septembrie și octombrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/11/29
HCL nr. 134 / 2022 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani2022/11/29
HCL nr. 133 / 2022 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și completarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 116/27.10.20222022/11/29
HCL nr. 132 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L2022/11/29
HCL nr. 131 / 2022 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 144669 mp, categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, județul Prahova, T97, Parcela A 497, identificat cu nr. cadastral 26491, înscris în Cartea Funciară nr. 26491 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2022/11/29
HCL nr. 130 / 2022 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 34351 mp, categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, județul Prahova, T97, A 499; 501, identificat cu nr. cadastral 26474, înscris în Cartea Funciară nr. 26474 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2022/11/29
HCL nr. 129 / 2022privind decontarea pe lunile iulie, august, septembrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/11/16
HCL nr. 127 / 2022privind aprobarea documentatiei “PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 mp) ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 4183 MP) DIN ZONA UNITAŢII INDUSTRIALE ȊN ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S. stud = 12746 mp) – com. Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, nr. cadastral 25197 (tarla 105, parcelele CC 540, A537), De 553 (nr. cadastral 25884), De 541, De 555”2022/11/16
HCL nr. 128 / 2022privind aprobarea modificării Indicatorului economic valoare, pentru aceleași cantități de lucrări, privind obiectivul de investiții ,,Proiectare și execuție parc de joaca în cartier de locuințe Târgșoru Nou” ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenta nr. 47/20222022/11/16
HCL nr. 126 / 2022privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z – EXTINDERE INTRAVILAN (S=6000 mp) ZONA DOTĂRI TEHNICO – EDILITARE PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (S.stud = 12363 mp) – com. Ariceştii Rahtivani, satul Buda, nr.cadastral 25202 (Tarla 40, Parcela A 214 ); nr.cadastral 25203 (tarla 40, parcela A 214); nr. cadastral 25001 (tarla 40, parcela A 214); De 213 (nr. cadastral 25002), DJ 101 I „2022/11/16
HCL nr. 125 / 2022privind aprobarea documentatiei << COMPLETARE RLU AFERENT “ P.U.Z – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE ZONA CENTRALA SI SUBZONA AMENAJARI SPORTIVE (Sstud = 19570 mp) – com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 24742 (tarla 32, parcelele Cc 2348, Cc 2349, Cc 2352, A 2350/ 1), nr. cadastral 25155 (Ds 2347), nr. cadastral 25145 (Ds 2799), nr. cadastral 25134 (Ds 2879) ” >>2022/11/16
HCL nr. 124 / 2022privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=8000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO – EDILITARE SI ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE EPURARE SI PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI INERTE NEPERICULOASE SI AMENAJARE DRUM ACCES (S.STUDIAT=15017 mp) – com. Ariceştii Rahtivani, satul Aricestii Rahtivani nr.cadastral 25199 (Tarla 51, Parcela Nns 296 ), De 131 (nr.cadastral 25392), Ds 654 (nr. cadastral 25127), De 111 (nr.cadastral 25756), Ds 561, De 133, zone de intalnire (1) si (2) din tarla 25, parcela Ps 106, Drum 2, Drum 3, DJ …2022/11/16
HCL nr. 123 / 2022privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE ZONA CENTRALA (Sstud = 2003 MP) – com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 21585 (tarla 32, parcela Cc 2350; Cc 2351)”2022/11/16
HCL nr. 122 / 2022privind asocierea Comunei Ariceștii Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local2022/11/16
HCL nr. 121 / 2022privind aprobarea înființării Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.2022/10/27
HCL nr. 120 / 2022privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. comuna ARICEȘTII RAHTIVANI și U.A.T. Județul Prahova și aprobarea depunerii proiectului în vederea realizării , reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă2022/10/27
HCL nr. 119 / 2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie-decembrie 2022 și ianuarie 20232022/10/27
HCL nr. 118 / 2022privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri copiilor din învățământul de stat de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2022/10/27
HCL nr. 117 / 2022privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Târgșoru Nou, T22, Parcela A 1166, lot 22 în suprafață de 518 mp, nr. cadastral 22878, înscris în C.F. nr. 22878, numitului Dumitra Valentin-Ionuț2022/10/27
HCL nr. 116 / 2022privind aprobarea condiţiilor de organizare şi de desfăşurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primaruluicomunei Ariceștii Rahtivani2022/10/27
HCL nr. 115 / 2022privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul III al anului 20222022/10/27
HCL nr. 114 / 2022privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării — Axa 2 – schema de granturi pentru eficienta energetica si reziliența in clădiri publice, Operațiunea B.1:renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a clădirilor publice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare fosta primărie”2022/10/21
HCL nr. 113 / 2022privind aprobarea participării comunei Ariceștii Rahtivani în cadrul proiectului „Achiziția de vehicule nepoluante – tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect2022/10/13
HCL nr. 112 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ ȘCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI” în cadrul PNRR/Componenta C5 – Valul renovării și a cheltuielilor aferente acestui proiect2022/10/07
HCL nr. 111 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI” în cadrul PNRR/Componenta C5 – Valul renovării și a cheltuielilor aferente acestui proiect2022/10/07
HCL nr. 110 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, ARICEȘTII RAHTIVANI” în cadrul PNRR/Componenta C5 – Valul renovării și a cheltuielilor aferente acestui proiect2022/10/07
HCL nr. 109 / 2022 pentru implementarea proiectului „Construirea centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2022/09/23
HCL nr. 108 / 2022 privind decontarea pe lunile mai și iunie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/09/21
HCL nr. 107 / 2022 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/09/21
HCL nr. 106 / 2022 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ariceștii Rahtivani2022/09/21
HCL nr. 105 / 2022 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, recunoscute conform legii2022/09/21
HCL nr. 104 / 2022 privind aprobarea Regulamentului privind initierea,organizarea si derularea de excursii si tabere recreative pentru copiii defavorizati social din comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova2022/09/21
HCL nr. 103 / 2022 privind aprobarea implementării proiectului proiectului „Dotare camine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale și aparatură electronică”2022/09/21
HCL nr. 102 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/09/21
HCL nr. 101 / 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local2022/09/21
HCL nr. 100 / 2022 H O T ĂR ÂR Eprivind aprobarea documentatiei “ PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE DIN PUZ APROBAT CU HCL ARICESTII RAHTIVANI nr.44/19.07.2012 SI PUZ APROBAT CU HCL ARICESTII-RAHTIVANI nr.17/31.05.2007 SI AMENAJARE DRUM ACCES PROVIZORIU DIN DN 72 (Sst=283270 mp) “ – comuna Aricestii- Rahtivani, sat Buda, NC 25599 ( tarla T 70, parcela A 383/40, A 383/41), NC 21759 si NC 21771 (tarla T 70, parcela A 383/14 ), DN72 si municipiul Ploiesti – DN 72”2022/09/21
HCL nr. 99 / 2022 privind acordarea pachetului de rechizite scolare pentru anul 􏰔􏰕􏰖􏰗􏰘􏰙 2022-20232022/08/31
HCL nr. 98 / 2022 privind aprobarea alocării din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru anul școlar 2022-2023, a sumei de 11 lei/zi/copil din contravaloarea hranei copiilor care frecventează cursurile Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou2022/08/31
HCL nr. 97 / 2022 privind participarea Comunei Ariceștii Rahtivani la „Programul privind creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public – proiectare DALI și asistență tehnică, consultanță depunere cerere finanțare AFM, etapa II”2022/08/12
HCL nr. 96 / 2022 privind decontarea pe lunile mai și iunie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/08/10
HCL nr. 95 / 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 84 din 09.10.2019, privind adoptarea Nomenclatorului stradal al comunei Ariceștii Rahtivani2022/08/10
HCL nr. 94 / 2022 privind aprobarea cumpărării unui imobil – cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351, C.F. nr. 21585-C12022/08/10
HCL nr. 93 / 2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor containere amplasate în incinta Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/08/10
HCL nr. 92 / 2022 privind vânzarea fără licitație publică a terenurilor situate în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, T12 Parcela A 33 – sat Buda și T22, Parcela A1166 – sat Târgșoru Nou, în favoarea proprietarilor constructiilor edificate pe aceste terenuri2022/08/10
HCL nr. 91 / 2022 privind decontarea pe lunile martie și aprilie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/07/20
HCL nr. 90 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 20222022/07/20
HCL nr. 89 / 2022 privind însușirea raportului de evaluare și numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351, C.F. nr. 21585-C12022/07/20
HCL nr. 88 / 2022 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/07/20
HCL nr. 87 / 2022 privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/07/20
HCL nr. 86 / 2022 privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Aricestii Rahtivani2022/07/20
HCL nr. 85 / 2022 privind asocierea Comunei Ariceștii Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local2022/07/20
HCL nr. 84 / 2022 privind aprobarea utilizării in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/07/20
HCL nr. 83 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/07/20
HCL nr. 82 / 2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 20222022/07/20
HCL nr. 81 / 2022 privind darea în administrare a unor imobile ce aparțin domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, către Școala Gimnazială Comuna Ariceștii Rahtivani și către Şcoala Gimnazială, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani2022/07/13
HCL nr. 80 / 2022 privind decontarea pe lunile martie și aprilie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/06/28
HCL nr. 79 / 2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani,însuprafaţa de 16,70ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic2022/06/28
HCL nr. 78 / 2022 privind aprobarea implementării proiectului „Dotare camine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale si aparatura electronica”2022/06/28
HCL nr. 77 / 2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2022/06/28
HCL nr. 76 / 2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare fosta primarie”2022/06/28
HCL nr. 75 / 2022 privind aprobarea emiterii acordului prealabil în vederea reabilitării/modernizării Drumului de exploatare nr. 193 apartinand domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani de către S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. și S.C. VLAICU TRANS S.R.L2022/06/28
HCL nr. 73 / 2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri / specialiști din sănătate și învățământ în Comuna Aricestii Rahtivani’’, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10- Fondul local2022/06/28
HCL nr. 72 / 2022 privind participarea Comunei Aricestii Rahtivani în cadrul proiectului: „Document de Planificare Urbană în format digital pentru Comuna Aricestii Rahtivani – PUG Aricestii Rahtivani; Plan Urbanistic Zonal-PUZ Aricestii Rahtivani; Plan de Mobilitate Urbana Durabila- PMUD Aricestii Rahtivani”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local, Investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană2022/06/28
HCL nr. 71 / 2022 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 50/20.04.2022 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/06/15
HCL nr. 70 / 2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 79A, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 20976, numitei Leontescu Daniela-Simona2022/06/15
HCL nr. 69 / 2022 privind însușirea raportului de evaluare și numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351, C.F. nr. 21585-C12022/06/15
HCL nr. 68 / 2022 privind aprobarea Agendei, Regulamentelor pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Consiliul Local în perioada iunie-decembrie 2022 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurarii acestor evenimente2022/06/15
HCL nr. 67 / 2022 privind aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia2022/06/15
HCL nr. 66 / 2022 privind aprobarea amplasării unei stații de încărcare autovehicule electrice (ve) pe raza comunei Aricestii Rahtivani și aprobarea regulamentului pentru funcționarea si exploatarea acesteia2022/06/15
HCL nr. 65 / 2022 privind stabilirea destinației de parc de joacă loturilor identificate cu C.F. nr. 22866 și CF nr. 22916, din sat Tîrgșorul Nou , comuna Ariceștii Rahtivani și aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiție ”Proiectare și executie parc de joacă în cartier de locuințe Tîrgșorul Nou”2022/06/15
HCL nr. 64 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiție “S.F. amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2022/06/15
HCL nr. 63 / 2022 privind împuternicirea Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în Consiliul director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești, Prahova2022/06/10
HCL nr. 62 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului  ”Asigurarea de sisteme TIC( Sistem inteligent de management local)   în Comuna Arcestii-Rahtivani, județ Prahova”2022/05/24
HCL nr. 61 / 2022 privind aprobarea înființării serviciului social furnizat în comunitate: „Servicii de asistență comunitară ” și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate: „Servicii de asistență comunitară”2022/05/18
HCL nr. 60 / 2022 privind înlocuirea a doi membri din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani2022/05/18
HCL nr. 59 / 2022 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/05/18
HCL nr. 58 / 2022 privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit doamnei Oană Loredana Sorina , în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 11 / 2021, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/05/18
HCL nr. 57 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”S.F. pentru construire centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2022/05/18
HCL nr. 56 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”S.F. pentru amenajare bazin înot uz didactic la baza sportivă Aricești”2022/05/18
HCL nr. 55 / 2022 privind trecerea din domeniul privat al comunei Ariceştii Rahtivani in domeniul public al comunei Ariceştii Rahtivani a imobilului situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 243402022/05/18
HCL nr. 54 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”S.F. inființare after-school centru activități extra școlare sau conexe din satul Stoenesti”si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta nr. 2 – “Inființare sala fitness in satul Stoenesti, CF nr. 24754”2022/05/18
HCL nr. 53 / 2022 privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 20212022/05/18
HCL nr. 52 / 2022 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2021, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2021, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a raportului anual al Comitetului de Remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021, al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2022/05/18
HCL nr. 51 / 2022 privind aprobarea participării comunei Ariceștii Rahtivani în cadrul proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare”, a indicatorilor tehnico-economici aiinvestiției, a cheltuielilor legate de proiect2022/05/16
HCL nr. 50 / 2022privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/04/20
HCL nr. 49 / 2022privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general pentru lucrarile ramase de executat si lucrarile necesare punerii in functiune in vederea finalizarii si receptionarii obiectivului de investitie ”Executie sala de sport scoala Nedelea”2022/04/20
HCL nr. 48 / 2022privind trecerea din domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T47, A284, C.F. nr. 252542022/04/20
HCL nr. 47 / 2022privind aprobarea închirierii prin atribuire directă către OMV PETROM S.A. a terenului în suprafață de 917 mp din suprafața totală de 35.000 mp, C.F. nr. 22253, aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2022/04/20
HCL nr. 46 / 2022privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 20222022/04/20
HCL nr. 45 / 2022privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate de S.C. Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2022/04/20
HCL nr. 44 / 2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 20222022/04/06
HCL nr. 43 / 2022privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani2022/04/06
HCL nr. 42 / 2022privind trecerea din domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T32, Cc2350, Cc2351, C.F. nr. 215852022/04/06
HCL nr. 41 / 2022privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul elevilor2022/04/06
HCL nr. 40 / 2022privind decontarea pe luna februarie 2022 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/04/06
HCL nr. 39 / 2022privind înlocuirea reprezentanțului Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani2022/04/06
HCL nr. 38 / 2022privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 25.11.2021 privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021.2022/04/06
HCL nr. 37 / 2022privind aprobarea asocierii COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI cu S.C.SERVICIULPUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată2022/04/06
HCL nr. 36 / 2022privind mandatarea reprezentanților comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L. să voteze asocierea S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. cu comuna Ariceștii Rahtivani pentru înființarea uneiSocietăți comerciale cu răspundere limitată2022/04/06
HCL nr. 35 / 2022privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L.2022/04/06
HCL nr. 34 / 2022privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stoica Nicolaie-Daniel prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2022/03/16
HCL nr. 33 / 2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/03/16
HCL nr. 32 / 2022privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/03/16
HCL nr. 31 / 2022privind asocierea Comunei Ariceștii Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local2022/03/02
HCL nr. 30 / 2022privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 91/30.09.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/03/02
HCL nr. 29 / 2022privind acordarea unui mandat special cu drept de vot Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, reprezentantul Comunei Ariceștii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”2022/03/02
HCL nr. 28 / 2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliile de Administraţie ale Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani și Școlii Gimnaziale sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, precum și desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna Ariceșii Rahtivani și la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani2022/03/02
HCL nr. 27 / 2022privind decontarea pe luna ianuarie 2022 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/03/02
HCL nr. 26 / 2022privind aprobarea achiziționării unui număr de 15 laptopuri pentru consilierii locali2022/03/02
HCL nr. 25 / 2022privind desemnarea reprezentantului consiliului local și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar2022/03/02
HCL nr. 24 / 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2022/03/02
HCL nr. 23 / 2022privind aprobarea validării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/03/02
HCL nr. 22 / 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/02/14
HCL nr. 21 / 2022privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/02/14
HCL nr. 20 / 2022privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2022/02/14
HCL nr. 19 / 2022privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a unor imobile situate intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova,2022/02/14
HCL nr. 18 / 2022privind schimbarea destinației în vederea demolării unei construcții, și anume gradinita sat Tîrgșoru Nou , comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/02/14
HCL nr. 17 / 2022privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182022/02/14
HCL nr. 16 / 2022privind decontarea pe lunile noiembrie și decembrie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/02/14
HCL nr. 15 / 2022privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrulConsiliului local Ariceștii Rahtivani în anul 20222022/02/14
HCL nr. 14 / 2022privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2022/02/14
HCL nr. 13 / 2022privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Scarlat Aurel prin deces și vacantarea locului deținut de acesta2022/02/14
HCL nr. 12 / 2022privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani2022/01/26
HCL nr. 11 / 2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 20222022/01/26
HCL nr. 10 / 2022privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2022-20232022/01/26
HCL nr. 9 / 2022privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 20222022/01/26
HCL nr. 8 / 2022privind punerea la dispozitia proiectului ”REDUCEREA RISCULUI LA INUNDAȚII ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMIȚA AVAL DE ACUMULAREA PUCIOASA” – Componenta II BH Prahova a terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia2022/01/26
HCL nr. 7 / 2022privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.97 din 2.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani2022/01/26
HCL nr. 6 / 2022privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20222022/01/26
HCL nr. 5 / 2022privind aprobarea cuantumuluisi numărul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20222022/01/26
HCL nr. 4 / 2022privind aprobarea retragerii comunei Ariceștii Rahtivani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești, Prahova2022/01/26
HCL nr. 3 / 2022privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, reprezentantul Comunei Ariceștii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”2022/01/26
HCL nr. 2 / 2022privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dragomir Valentin prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2022/01/26
HCL nr. 1 / 2022privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți2022/01/05
HCL nr. 129 / 2021privind decontarea pe lunile septembrie și octombrie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/12/21
HCL nr. 128 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/12/21
HCL nr. 127 / 2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 20222021/12/21
HCL nr. 126 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/12/21
HCL nr. 125 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 – rectificat al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/12/21
HCL nr. 124 / 2021privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani2021/12/02
HCL nr. 123 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/12/02
HCL nr. 122 / 2021privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitie “Amenajare partiala DE 373 si lucrari conexe” aferente obiectivului “Amenajare intersectie cu sens giratoriu intre DN 72 – Km 72 + 105 si DE 373 si lucrari conexe- etapa I2021/12/02
HCL nr. 121 / 2021privind aprobarea amenajării partiale a DE 373 si lucrari conexe aferente obiectivului “Amenajare intersectie cu sens giratoriu intre DN 72 – Km 72 + 105 si DE 373 si lucrari conexe- etapa I”2021/12/02
HCL nr. 120 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/11/25
HCL nr. 119 / 2021privind participarea Comunei Ariceștii Rahtivani la „Programul privind cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/11/25
HCL nr. 118 / 2021privind acceptarea donaţiei pentru un număr de trei imobile-terenuri, situate în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24618, nr. 24614 și nr. 24616 care vor avea destinația de drum public2021/11/25
HCL nr. 117 / 2021privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri copiilor din învățământul de stat de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2021/11/25
HCL nr. 116 / 2021privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Nedelea pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Construire îmrejmuire parțială Parohia Nedelea”2021/11/25
HCL nr. 115 / 2021Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2021 privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia2021/11/25
HCL nr. 114 / 2021privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 91/30.09.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/11/25
HCL nr. 113 / 2021privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/11/25
HCL nr. 112 / 2021privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificata prin O.U.G. nr. 19/20212021/11/25
HCL nr. 111 / 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 31/2021 referitoare la aprobarea lucrărilor propuse a fi executate din cota de dezvoltare a S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/11/25
HCL nr. 110 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuielipe anul 2021 – rectificat al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/11/25
HCL nr. 109 / 2021privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Rohat Gheorghe prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2021/11/03
HCL nr. 108 / 2021privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar2021/11/03
HCL nr. 107 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie – decembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/28
HCL nr. 106 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/28
HCL nr. 105 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Oae Adrian Cristian, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 61 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/28
HCL nr. 104 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/10/28
HCL nr. 103 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/10/28
HCL nr. 102 / 2021privind aprobarea contului de execu􏰣tie bugetar􏰭a pentru Trimestrul III al anului 20212021/10/28
HCL nr. 101 / 2021privind aprobarea încheierii tranzacției judiciare dintre comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și S.C. COFI COM SRL Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, având ca obiect achiziționarea clădirii în suprafață de 102 mp, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, construită pe terenul în suprafață de 400 mp, proprietatea comunei Ariceștii Rahtivani, situat în T.37, P 2734,  C.F. 220982021/10/28
HCL nr. 100 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Proiectare și execuție sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/10/28
HCL nr. 99 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate Modernizare, reabilitare, digitalizare și eficientizare rețea alimentare cu apă în comuna Ariceștii Rahtivani”2021/10/28
HCL nr. 98 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate pentru realizare traseu ocolitor trafic greu pe segmentul Stoenești – Aricesti – Buda si parcare tiruri, centre destinate transportului si serviciilor conexe”2021/10/28
HCL nr. 97 / 2021privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare drumuri agricole cu o lungime de până la 15km” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală2021/10/28
HCL nr. 96 / 2021privind atestarea apartenetei la domeniul public al comunei 􏰉􏰑􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰒􏰒 􏰈􏰗􏰘􏰖􏰒􏰙􏰗􏰚􏰒 a unui numar de cinci drumuri de exploatare aflate in extravilanul comunei 􏰉􏰑􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰒􏰒 􏰈􏰗􏰘􏰖􏰒􏰙􏰗􏰚􏰒, judetul Prahova2021/10/28
HCL nr. 95 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate pentru amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2021/10/28
HCL nr. 94 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani , în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”2021/10/28
HCL nr. 93 / 2021privind decontarea pe lunile iunie și iulie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/09/30
HCL nr. 92 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” Prahova pentru rezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei nr. 1792 din 13.09.20162021/09/30
HCL nr. 91 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/09/30
HCL nr. 90 / 2021privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul local și S.C. ELEMENT INVESTMENTS SRL în vederea realizării lucrărilor de modernizareparțială DE 213 în cadrul proiectului ”Modernizare DE 213 și Amenajare intersecție acces DN 72 cu DE 213”2021/09/30
HCL nr. 89 / 2021privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2021 privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei siStatului de funcții al acestuia2021/09/30
HCL nr. 88 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/09/27
HCL nr. 87 / 2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 86 / 2021privind decontarea pe lunile mai și iunie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 85 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Duță Eduard, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/08/25
HCL nr. 84 / 2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 323 mp teren intravilan, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 187 B, județul Prahova, T 23, Cc 1666, C.F. nr. 250192021/08/25
HCL nr. 83 / 2021privind aprobarea taxelor de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei Ariceștii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 82 / 2021privind darea în administrare a unor imobile către Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului local Ariceștii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 81 / 2021privind aprobarea contractului de management pentru exercitarea funcției de Administrator Club Sportiv2021/08/25
HCL nr. 80 / 2021privind aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile2021/08/25
HCL nr. 79 / 2021privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 78 / 2021privind aprobarea documentatiei “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 69 ,13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214, CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “ .2021/08/25
HCL nr. 77 / 2021privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ariceștii Rahtivani în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”2021/08/16
HCL nr. 76 / 2021privind decontarea pe lunile martie, aprilie și mai 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/07/28
HCL nr. 75 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/07/28
HCL nr. 74 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Dumitru Theodor Mihai, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 50 / 2021, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/07/28
HCL nr. 73 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 20212021/07/28
HCL nr. 72 / 2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 20212021/07/28
HCL nr. 71 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/07/28
HCL nr. 70 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/07/28
HCL nr. 69 / 2021privind constatarea oportunității aprobării inițerii demersurilor necesare înființării Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou2021/07/28
HCL nr. 68 / 2021privind aprobarea emiterii acordului prealabil în vederea reabilitării/modernizării Drumului de exploatare nr. 510 si Drumului de exploatare nr. 526 apartinand comunei Aricestii Rahtivani de către S.C. Class Beton Agregate S.R.L.2021/07/28
HCL nr. 67 / 2021privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia2021/07/28
HCL nr. 66 / 2021privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN –Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, a unor terenuri pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia2021/07/07
HCL nr. 65 / 2021privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 645 mp teren situat în extravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 1, Ps 5, C.F. nr. 260132021/07/07
HCL nr. 64 / 2021privind aprobarea cumpărării unui imobil – teren în suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 260102021/07/07
HCL nr. 63 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/06/23
HCL nr. 62 / 2021privind atestarea faptului că suprafața de teren de 552 mp care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii Rahtivani și S.C. BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză din suprafața de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 23512021/06/23
HCL nr. 61 / 2021privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Modificare și extindere clopotniță (Corp C2), cu capelă mortuară, construire alei și împrejmuire parțială”2021/06/23
HCL nr. 60 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în vederea achiziționării2021/06/23
HCL nr. 59 / 2021privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară nr. 25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2021/06/09
HCL nr. 58 / 2021privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţa de 7577 mp, T 15, Ps 871 CF nr. 25384 și a terenului in suprafata de 700 mp, T15, P 873 CF nr. 20390, situate în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/06/09
HCL nr. 57 / 2021privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 20202021/05/26
HCL nr. 56 / 2021privind aprobarea cumpărării imobilului clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 12021/05/26
HCL nr. 55 / 2021privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 9373 din 09.09.20112021/05/26
HCL nr. 54 / 2021privind darea în administrare a investițiilor: ”Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” și ”Construire branșamente rețea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova ”către S.C. “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI” S.R.L.2021/05/26
HCL nr. 53 / 2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova a investițiilor: ,,Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna  Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’ și ,,Construire branșamente retea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’2021/05/26
HCL nr. 52 / 2021privind  anularea anexei la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 38/2006 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani pentru terenul intravilan în suprafață de 700 mp, situat în tarlaua 15, parcela 873, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești2021/05/26
HCL nr. 51 / 2021privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formareși perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Ariceștii Rahtivani în anul 20212021/05/13
HCL nr. 50 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/05/13
HCL nr. 49 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobil – Clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 1, în vederea achiziționării2021/05/13
HCL nr. 48 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral 25384, în vederea achiziționării2021/05/13
HCL nr. 47 / 2021privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2021/05/13
HCL nr. 46 / 2021privind aprobarea documentatiei “ PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBASNISTICE ZONE FUNCTIONALE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 259 936 MP) – com. Aricestii Rahtivani, sat Buda nr. cadastral 25600, Tarla 70, Parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 23638, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastra 22529, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 25598, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 24616, tarla 70, parcela A 383/37; nr. cadastral 24618, tarla 70, parcela A 383/38; nr.cadastral 24617, …2021/05/13
HCL nr. 45 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/05/13
HCL nr. 44 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/05/13
HCL nr. 43 / 2021privind modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local Aricestii Rahtivani nr. 42/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/20
HCL nr. 42 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/20
HCL nr. 41 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/04/20
HCL nr. 40 / 2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 20212021/04/20
HCL nr. 39 / 2021privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora2021/04/20
HCL nr. 38 / 2021privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/04/20
HCL nr. 37 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” să nu aprobe și să nu semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792 din 13.09.2016 – ” Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei”2021/04/20
HCL nr. 36 / 2021privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666, în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului de superficie2021/04/20
HCL nr. 35 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/04/20
HCL nr. 34 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/04/20
HCL nr. 33 / 2021privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-20222021/04/20
HCL nr. 32 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 20212021/04/20
HCL nr. 31 / 2021privind aprobarea lucrărilor propuse a fi executate din cota de dezvoltare a S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/04/20
HCL nr. 30 / 2021privind aprobarea tarifelor pentru servicii conexe prestate către terți de către S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/04/20
HCL nr. 29 / 2021privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL2021/04/20
HCL nr. 28 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul 2 al anului 2020 și aprobarea Raportului anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/04/20
HCL nr. 27 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu ApăAriceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/04/20
HCL nr. 26 / 2021privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ariceștii Rahtivani în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”2021/03/31
HCL nr. 25 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-20272021/03/31
HCL nr. 24 / 2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova2021/03/31
HCL nr. 23 / 2021privind aprobarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala între U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani si Asociatia Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt cetatean”2021/03/31
HCL nr. 22 / 2021privind modificarea și completarea art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 18 din 26.03.20152021/03/31
HCL nr. 21 / 2021privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare Compartiment servicii de utilități publice localeși întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/03/31
HCL nr. 20 / 2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani2021/03/31
HCL nr. 19 / 2021privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/31
HCL nr. 18 / 2021privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20212021/03/31
HCL nr. 17 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T58, PCc333, lot nr. 19, CF nr. 25473, în suprafață din acte de 921,9 mp (965 mp din masuratori), numiților Floricică Aurelian-Ionuț și Floricică Adriana2021/03/31
HCL nr. 16 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 80, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta2021/03/31
HCL nr. 15 / 2021privind decontarea pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/17
HCL nr. 14 / 2021privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/03/17
HCL nr. 13 / 2021privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2021/03/03
HCL nr. 12 / 2021privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182021/02/24
HCL nr. 11 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/24
HCL nr. 10 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/24
HCL nr. 9 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/02/24
HCL nr. 8 / 2021privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale2021/02/24
HCL nr. 7 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivele de investiție ” Proiectare si executie canalizare in satele Ariceștii Rahtivani-Nedelea”, “Proiectare si executie canalizare in satele TîrgșoruNou – Stoenești”și “Proiectare si executie canalizare in satul Buda“2021/02/24
HCL nr. 6 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”2021/02/24
HCL nr. 5 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/01/27
HCL nr. 4 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/27
HCL nr. 3 / 2021privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 20212021/01/27
HCL nr. 2 / 2021privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20212021/01/27
HCL nr. 1 / 2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local2021/01/06

Comments are closed.